verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Školné


ŠKOLNÉ  (ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ) se řídí Směrnicí č. 17/M, vydanou ředitelem MŠ na základě zákona č. 561/2004 Sb./ školský zákon/ a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdější Vyhlášky č. 43/2006 Sb. , v platném znění,  je stanoveno dle zákonného výpočtu z výše nákladů na provoz MŠ za předchozí kalendářní rok.

Od 1.9.2023  je za celodenní docházku stanoveno školné ve výši 990,- Kč měsíčně.

V posledním ročníku MŠ (vztahuje se i na OPŠD) se vzdělávání poskytuje bezúplatně (pro děti narozené do 31.8.2018).

Na začátku září rodiče oznámí vedoucí ŠJ způsob hrazení školného a stravného: převodem na účet u KB, inkasem, v hotovosti v termínu stanoveném vedoucí ŠJ.

Veškeré platby za školné se budou hradit vždy do 15. dne daného měsíce (připsání na účet MŠ) i při nepřítomnosti dítěte v MŠ. 

Účet mateřské školy pro platbu školného a stravného je: 27- 6620090227/0100 KB. Nutno vždy uvádět v poznámce pro příjemce jméno a příjmení dítěte. 

Zákonní zástupci jsou povinni hradit včas školné i stravné, na vyžádání předložit doklad o zaplacení vedoucí ŠJ nebo učitelce.

Opakované neplacení školného nebo stravného je považováno za hrubé porušení Školního řádu MŠ a dítěti může být ukončena docházka do MŠ.

Ve výjimečných případech při uzavření celé MŠ z důvodu nařízení vlády ČR, MZdr., MŠMT, KHS nebo  zřizovatele se  úplata  za  vzdělávání  může  snížit  dle počtu dní  uzavření MŠ,  případně se může  zrušit  při  uzavření  MŠ  po  dobu  celého  měsíce.