verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Stravné

Jídlo se připravuje v kuchyni, která prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2004. Je dopravováno výtahem do přípravných kuchyněk u tříd.

PODÁVÁNÍ JÍDLA:

PŘESNÍDÁVKA
OBĚD 
SVAČINA 

  8.50  -   9.20   HODIN
12.00  - 12.40   HODIN 
14.30  - 15.00   HODIN 

Vchod k vedoucí školní jídelny a do kuchyně je v zadní části budovy MŠ.

Pitný režim: je zajištěn po celý den ve všech třídách i při pobytu na zahradě (za každého počasí).                                                                                                            Za pitný režim odpovídá školní jídelna.                                                                                                                                                                                                                                  ŽÁDÁME RODIČE, ABY DĚTEM NENOSILI VLASTNÍ NÁPOJE (za tyto školní jídelna neodpovídá).                       


STRAVNÉ

Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 48/1993Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ.

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše.

Děti jsou zařazeny do dvou věkových skupin dle věku:
- děti od 3 do 6 let: celodenní stravné 41,-Kč
- děti, které dosáhnou od 1.9. do 31.8. příslušného školního roku 7 let (OŠD):   celodenní stravné 45,-Kč

Placení se provádí: převodem z účtu, inkasem, nebo hotově v kanceláři vedoucí ŠJ ve stanoveném termínu.     V daném měsíci do 25. na měsíc následující. Stravné je hrazeno zálohově. 

Číslo účtu 27- 6620090227/0100 KB.  Při bezhotovostním placení je nutné uvádět do poznámky jméno a příjmení dítěte.

V září se platí 2x:   do 10.9. za září;    do 25.9. za říjen.

Přihlášku ke stravování vyplní rodiče na začátku každého školního roku. Formulář obdrží u vedoucí ŠJ. Pokud má dítě omezení ve stravování, je nutné do přihlášky uvést o jaké omezení se jedná spolu s písemným vyjádřením lékaře.

Odhlašování ze stravování se provádí písemně do omluvného sešitu dětí u vchodu do šaten, nebo telefonicky na tel. 257 317 686, 606 176 275 (možno  formou SMS, nebo emailem: omluvy@mszelmost.cz) den předem, nebo do 8,15 hodin ráno. V případě, že nebude dítě do této doby odhlášeno, je mu za tento den započítáno stravné.

Vyúčtování se provádí každý měsíc. Po uzávěrce bude přeplatek stravného převeden do dalšího měsíce. Na konci školního roku se po domluvě s rodiči přeplatky vrací na účet, vyplatí v hotovosti z pokladny, příp. se menší částky převedou do dalšího školního roku. 

Pokud nebude úplata za stravné  a školné uhrazena ve stanovených i náhradních termínech, nebude dítě přijato následující den do MŠ až do doby uhrazení s výjimkou povinného předškolního vzdělávání - viz Školní řád

Dle §35 školského zákona může ředitel MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí stanovenou úplatu v daném termínu. 
Dle §119 je zakázán odběr jídla do přinesených nádob - dítě má nárok na dotovanou stravu pouze v době pobytu ve školském zařízení.

Žádáme o dodržování přesného rozpisu úředních hodin vedoucí ŠJ.

Úřední hodiny: liché pondělí   7,00 - 9,30 hodin

sudé úterý 16,00 - 17,00 hodin

Veškeré další informace vám ráda podá vedoucí ŠJ: 257 317 686, sjzelmost@seznam.cz


16652.pdf 263 kB obědy do škol