verze pro slabozraké
Mateřská škola U Železničního mostu 2629

Stravné

Jídlo se připravuje v kuchyni, která prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2004. Je dopravováno výtahem do přípravných kuchyněk u tříd, dále ve varných vozících do tříd.

PODÁVÁNÍ JÍDLA:

PŘESNÍDÁVKA
OBĚD 
SVAČINA 

  8:50  -   9:20   HODIN
12:00  - 12:40   HODIN 
14:30  - 15:00   HODIN  / v Modré třídě  14:45 - 15:15

Vchod k vedoucí školní jídelny a do kuchyně je v zadní části budovy MŠ.

Pitný režim: je zajištěn po celý den ve všech třídách i při pobytu na zahradě (za každého počasí). Jsou instalována nová 2 pítka.     Za pitný režim odpovídá školní jídelna.                                                                                 ŽÁDÁME RODIČE, ABY DĚTEM NENOSILI VLASTNÍ NÁPOJE (za tyto školní jídelna neodpovídá).                       


STRAVNÉ

Provoz ŠJ se řídí Provozním řádem ŠJ a Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři ŠJ.

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování tzv. spotřebního koše.

Děti jsou zařazeny do dvou věkových skupin dle věku:
- děti od 3 do 6 let: celodenní stravné 47,-Kč
- děti, které dosáhnou od 1.9. do 31.8. příslušného školního roku 7 let (OŠD):   celodenní stravné 50,-Kč

Placení se provádí: převodem z účtu, inkasem, nebo hotově v kanceláři vedoucí ŠJ ve stanoveném termínu.     V daném měsíci do 25. na měsíc následující. Stravné je hrazeno zálohově. 

Číslo účtu 27- 6620090227/0100 KB.  Při bezhotovostním placení je nutné uvádět do poznámky jméno a příjmení dítěte.

V září se platí 2x:   do 10.9. za září;    do 25.9. za říjen.

Přihlášku ke stravování vyplní rodiče na začátku každého školního roku. Formulář obdrží u vedoucí ŠJ. Pokud má dítě omezení ve stravování, je nutné do přihlášky uvést o jaké omezení se jedná, pokud se jedná o dietu ze zdravotních důvodů, uvede se spolu s písemným vyjádřením lékaře.

Odhlašování ze stravování se provádí omluvou vždy v aplikaci Twigsee, případně telefonicky 606 176 275 (možno  formou SMS, den předem, nebo do 8:15 hodin ráno. V případě, že nebude dítě do této doby odhlášeno, je mu za tento den započítáno stravné.

Vyúčtování se provádí každý měsíc. Po uzávěrce bude přeplatek stravného převeden do dalšího měsíce. Na konci školního roku se po domluvě s rodiči přeplatky vrací na účet, vyplatí v hotovosti z pokladny, příp. se menší částky převedou do dalšího školního roku. 

Pokud nebude úplata za stravné  a školné uhrazena ve stanovených i náhradních termínech, nebude dítě přijato následující den do MŠ až do doby uhrazení s výjimkou povinného předškolního vzdělávání - viz Školní řád

Dle §35 školského zákona může ředitel MŠ rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí stanovenou úplatu v daném termínu. 
Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze v době pobytu ve školském zařízení, případně první den nemoci, pokud si rodič přinese jídlonosič.

Žádáme o dodržování přesného rozpisu úředních hodin vedoucí ŠJ.

Úřední hodiny: každé pondělí     7:00 - 10.00 hodin


Veškeré další informace vám ráda podá vedoucí ŠJ: 257 317 686, sjzelmost@seznam.cz


16652.pdf 263 kB obědy do škol